Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łużna w 2022 roku

Utworzono dnia 12.11.2021

Zamawiający tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej, 38-322 Łużna 607, Regon 492738210,  NIP 738-19-03-173, e-mail: gops@luzna.pl, tel. 18 354 30 41, zaprasza do udziału w postępowaniu na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łużna w 2022 roku”.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja 2 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie schronienia  osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Łużna - art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.) oraz potrzebującym schronienia, których miejscem zameldowania jest Gminy Łużna.

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia
1) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc, poszwy, prześcieradło oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą);
2) wyżywienie w formie co najmniej trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego;
3) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej;
4) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży)
5) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;
6) prowadzenie pracy socjalnej, szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny;
7) zapewnienie środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości osób w zależności od potrzeb. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenie i z tego tytułu nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia.

Każdorazowe skierowanie osoby do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Łużnej.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla  bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn zm .) .

Termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Okres gwarancji: Nie dotyczy

Miejsce i  termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2021r. do godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej, 38-322 Łużna 607 lub za pośrednictwem poczty lub na adres gops@luzna.pl
W przypadku składana ofert osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty należy umieścić napis ”Oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łużna w 2022 roku”.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 100 % cena
Opis sposobu obliczenia ceny:
• oferta winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia;
• oferta powinna obejmować jeden koszt dobowy pobytu w schronisku.

Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2021r. do godz. 13.00

Warunki płatności: przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Wszołek, tel: 18 354 30 41 lub 603-655-166

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 110
 - FAX

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 102 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Księgowość
wew. 106 - Asystent Rodziny, Fundusz Alimentacyjny

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6