Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łużna” - 2021r.

Utworzono dnia 15.12.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), bez stosowania procedur z niej wynikających – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej
38-322 Łużna, Łużna 607
Regon 492738210,  NIP 738-19-03-173
e-mail: dyrektorgops@luzna.pl
Znak sprawy: GOPS-271-4/20 z dnia 15.12.2020r.
 
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja dwóch miejsc w  schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie schronienia  osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Łużna- art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj.Dz.U.2020 poz.1876 z późn.zm.) oraz potrzebującym schronienia, których miejscem zameldowania jest Gminy Łużna.
2. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia
1) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania( materac, poduszka, kołdra lub koc, poszwy, prześcieradło oraz  stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą
2) wyżywienie w formie co najmniej trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego
3) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej
4) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży )
5) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu
6) prowadzenie pracy socjalnej, szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny
7) zapewnienie środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19
3. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych  jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w.w ilości osób w zależności od potrzeb. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenie i z tego tytułu nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia.
4. Każdorazowe skierowanie osoby do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Łużnej. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko, rodzaj, zakres i okres świadczenia usług.
5. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla  bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn zm .) .
6. Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie.
7. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, których :
1) cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
2) wpisane są w rejestr placówek zapewniających schronienie  prowadzonego przez wojewodę,
3) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji tego rodzaju usług. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zaakceptuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 3
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
a)  oferta winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia
b)  oferta powinna obejmować jeden koszt dobowy pobytu w schronisku
9. Kryterium oceny ofert: 100 % cena

III. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego w terminie do 28 grudnia 2020r. do godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej, 38-322 Łużna 607 lub za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: gops@luzna.pl
W przypadku składana ofert osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty należy umieścić napis "Oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łużna” - 2021r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.

V. Wyjaśnienia:
W toku weryfikacji oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z tym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VI. Warunki płatności:
przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Małgorzata Koszyk, tel: 18/3543041 lub 18/3543010

 
Załączniki do zapytania ofertowego:
nr 1. formularz ofertowy
nr 2. oświadczenie
nr 3. wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 15.12.2020, 12:58

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 15.12.2020, 12:58

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Utworzono dnia 15.12.2020, 12:59

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Świadczenie "Dobry Start", Fundusz Alimentacyjny
wew. 102 - Dyrektor
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Główny Księgowy
wew. 106 - Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 110 - FAX
wew. 111 - Z-ca Dyrektora (603-655-166)

tel. kom. 666 370 953

Asystenci rodziny - 18 354-30-39
wew. 310

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4