Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łużna

DZIAŁ I.
Zasady ogólne
§1. 

1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łużna, w szczególności: 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin,
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 
2. Sprawy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, prowadzone będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. 
3. Rada Gminy Łużna działając na podstawie art. 90m ust. 2ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. 2019. 1481 t.j.) upoważnia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 2. 
1. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, uczeń zamieszkały na terenie Gminy Łużna może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci: 
1) stypendium szkolnego, 
2) zasiłku szkolnego. 
2. Uprawnionymi do pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

§ 3. 
1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku ucznia, pobierającego inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, stypendium szkolne może być przyznane w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 


DZIAŁ II.
Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 4. 
1. Formami stypendium szkolnego są: 
1) całkowite łub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności o charakterze: przedmiotowym, informatycznym, językowym, artystycznym, kulturalnym, krajoznawczym, technicznym, sportowym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne podmioty, które prowadzą działalność w tym zakresie, 
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy szkolnych związanych z edukacją oraz rozwojem zainteresowań i zdolności ucznia: słowników, encyklopedii, lektur, artykułów i przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych, plecaka lub tornistra szkolnego, obuwia i stroju sportowego niezbędnego do realizacji zajęć wychowania fizycznego, stroju szkolnego obowiązującego w danej szkole, zakupu instrumentu muzycznego pod warunkiem uczęszczania ucznia do szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego, sprzętu sportowego związanego z uczęszczaniem ucznia do klasy sportowej lub klubu sportowego, 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów' pracowników służb społecznych, w szczególności kosztów zakwaterowania, kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, kosztów czesnego, 
4) świadczenie pieniężne, jeżeli uprawniony organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest celowe. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach  jednocześnie. 

§ 5. 
Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. 


DZIAŁ III.
Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 6. 
1 . Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje uprawniony organ w drodze decyzji administracyjnej. 
2. W decyzji administracyjnej przyznającej pomoc materialną o charakterze socjalnym określa się w szczególności: formę pomocy, wysokość oraz sposób i termin jej wypłacania. 

§ 7. 
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje się na wniosek: 
1) rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletniego ucznia. 
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka o których mowa w § 2 ust. 2. 
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. 
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. 

§ 8. 
Podstawą określenia sytuacji materialnej ucznia są informacje o dochodach członków rodziny tj. osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. 

§9.
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 10. 
1. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin wymagalności tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
5. W przypadkach szczególnych, gdy żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie bądź niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, organ, który wydał decyzję, może odstąpić od żądania zwrotu należności. 


DZIAŁ IV.
Sposób ustalania wysokości pomocy materialnej dla uczniów oraz okresy i formy płatności.

§ 11. 
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych wart. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 
3. Dodatkowymi okolicznościami, które mają wpływ na przyznanie i wysokość stypendium szkolnego są w szczególności występujące w rodzinie ucznia: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 12. 
1. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
2. Minimalna wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
4. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w granicach określonych w ust. 1 i 2 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z 
§ 11 ust. 1 i 2. 
5. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wg  kryterium określonego w tabeli z uwzględnieniem zapisu ust. 4 oraz zaokrągleniem miesięcznej wysokości stypendium do pełnego złotego w górę.


Kategoria stypendium szkolnego
Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Miesięczna wysokość stypendium szkolnego liczona od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
I Do 50% Od 161% do 200%
II Powyżej 50% do 75% Od 111% do 160%
III Powyżej 75% do 100% Od 80% do 110%


6. Kwoty określone w§ 12 ust. 5 mogą ulec zwiększeniu o 10% miesięcznie nie przekraczając 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7. Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego, z zastrzeżeniem ust. 3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego należy zastosować podział:

Kategoria Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  % pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
I Do 50% Do 100%
II Powyżej 50% do 75% Do 80%
III Powyżej 75% do 100% Do 60%
IV Powyżej 100% Do 40%


§ 13.
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości. 

§14. 
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formach, o których mowa w§ 4 ust. 1 pkt 1 - 3 realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę w formie wypłaty gotówkowej we wskazanym w decyzji miejscu lub w formie przelewu na osobiste konto bankowe. 
1a. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę wystawienia, numer dokumentu itd., a także zawierać klauzulę „ZAPŁACONO”.
1b. W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem / fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą.
1c. Faktura lub rachunek winny zawierać opis produktu pozwalający na jednoznaczną weryfikację charakteru produktu celem zakwalifikowania go jako przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze / rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, który umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.
1d. W przypadku gdy osoba uprawniona składa wnioski o przyznanie pomocy o której mowa w niniejszym regulaminie dla więcej niż jednego uprawnionego należy dołączyć do każdego z tych wniosków osobną fakturę/rachunek za zakup produktu dla uprawnionego.  
2. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 wypłacane są we wskazanym w decyzji miejscu lub przekazywane na osobiste konto bankowe. 
3. Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest w transzach, do wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego, po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1. 
4. Dopuszcza się możliwość przedkładania dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w miesiącu sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, na który pomoc materialna została przyznana. 

DZIAŁ V.
Przepisy końcowe

§ 15. 
Wzory formularzy zaświadczeń i wniosków wymaganych dla uzyskania świadczeń pomocy materialnej zostaną określone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30