Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU „SENIOR+”
w Łużnej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa w Klubie SENIOR+ (zwanym dalej Klubem) w Łużnej.
2. Klub działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej, jako placówka wsparcia dziennego.
3. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
4. Klub mieści się w lokalu użytkowym mieszczącym się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnejo numerze porządkowym 597.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU „SENIOR+”

Celem Klubu jest:
1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego;
2. Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników;
3. Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu;
4. Organizowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych m.in w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników;
5. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach;
6. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
7. Propagowanie kultury i sztuki;
8. Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.


ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Klub dysponuje 25 miejscami.
2. Działalnością Klubu kieruje Kierownik.
3. Klub jest czynny nie mniej niż 20 godzin w tygodniu. Szczegółowy harmonogram otwarcia Klubu, ustala na każdy miesiąc Kierownik wraz z uczestnikami.
4. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
5. Zgłoszenie uczestnictwa do klubu  odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego - deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ (załącznik nr 1 do Regulaminu), złożonej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
6. Nabór do Klubu Senior + przeprowadza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej.
7. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- są mieszkańcami Gminy Łużna,
- są osobami w wieku powyżej 60 lat,
- są nieaktywne zawodowo.
8. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest bezpłatne.
9. O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej zastrzega sobie możliwość przyjęcia do Klubu większej liczby osób w zależności od potrzeb seniorów i dostępności infrastruktury.
11. W działaniach organizowanych poza siedzibą Klubu, będą mogli brać udział seniorzy niebędący członkami Klubu.
12. Uczestnicy Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych w harmonogramie z tygodniowym wyprzedzeniem, w celu efektywnego wykorzystania dostępnych miejsc oraz zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.
13. Za prowadzenie list uczestników odpowiedzialny jest Kierownik Klubu oraz organizatorzy zajęć. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Kierownika lub organizatora zajęć o planowanej nieobecności.
14. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych harmonogramach w sytuacji zbyt małej liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami.


ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU „SENIOR+”

1. Uczestnicy Klubu mają prawo do:
• poszanowania jego godności i prywatności;
• korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie;
• rozwijania własnych zainteresowań;
• inicjowania nowych przedsięwzięć;
• korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania
2. Do obowiązków uczestników Klubu należy:
• przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
• przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,
• aktywny udziału w zajęciach Klubu;
• przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego siedzibą podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów;
• branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych z przygotowaniem Klubu do spotkań;
• korzystanie z szatni, w tym zmiana obuwia;
3. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą:
• złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Klubie;
• śmierci uczestnika;
• nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej powyżej 1 miesiąca;
• skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzegania regulaminu.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu;
2. Zmiany w regulaminie Klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia;
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja uczestnictwa - pdf

Utworzono dnia 23.12.2019, 11:29

Deklaracja uczestnictwa - doc

Utworzono dnia 23.12.2019, 11:29

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5